REKRUTACJA – INFORMACJE

Szanowni Państwo !
Na podstawie obowiązujących przepisów art. 144 i art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) dotyczących postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie przekazuję informację na temat zasad rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025.

                                                                                                                       Jacek Gumienny

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                       Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ MDK W CHEŁMIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

1. Nabór uczestników jest prowadzony na wolne miejsca kół zainteresowań MDK. Ich ilość stanowi różnica pomiędzy ustalonymi z organem prowadzącym normami uczestników poszczególnych kół zainteresowań, a zebranymi w placówce deklaracjami dotychczasowych uczestników o kontynuacji uczestnictwa w kolejnym roku szkolnym.

2. Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Chełm.

3. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia dyrektor placówki, o której mowa w punkt 2, może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki punktów 2 i 3 niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, o których mowa w punkt 2, organizowane w placówce, o której mowa w punkt 2 , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuję się i brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają jednakową wartość 5 pkt. za każde) stanowiąc I etap rekrutacji:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

5. Kandydaci po I etapie rekrutacji są przyjmowani na zajęcia zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów, od najwyższej do wyczerpania wolnych miejsc.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, z tym że spełnienie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. Przepisy art. 131 ust. 6, 9 i 10 stosuje się. Na podstawie ogłoszenia Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 stycznia 2024 (DO-E.4450. 1 .2024) w sprawie kryteriów, określonych w Uchwale Nr XXV/283/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm:

Lp. Nazwa kryterium Określenie dokumentu potwierdzającego dane kryterium Liczba punktów w ramach danego kryterium
1. Kandydat zamieszkujący na terenie Miasta Chełm Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata zawarte we wniosku 30 punktów
2. Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Kserokopia orzeczenia kandydata o potrzebie kształcenia specjalnego 23 punkty
3. Kandydat zamieszkujący poza terenem Miasta Chełm Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata zawarte we wniosku 18 punktów
4. Kandydat z rodziny wielodzietnej Oświadczenie od każdego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 12 punktów
5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do MDK Oświadczenie od każdego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 10 punktów
6. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenie od każdego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 7 punktów

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Chełm mogą być przyjęci na zajęcia, o których mowa w punkt 2, organizowane w placówce, o której mowa w punkt 2, na terenie miasta Chełm, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z punktem 2–6 miasto Chełm nadal dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia organizowane w MDK w Chełmie. Przepisy punkt 3–6 stosuje się odpowiednio.

8. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego złożony do dyrektora placówki.

9. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 6 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

10. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Prace komisji reguluje ustalony przez dyrektora harmonogram rekrutacji. HARMONOGRAM REKRUTACJI

11. Wyniki rekrutacji w postaci list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia w MDK oraz list osób przyjętych oraz osób nieprzyjętych na zajęcia MDK podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie placówki. Listy te zawierają adnotację o terminie jej podania do publicznej wiadomości.

12. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji, rodzicom kandydatów lub pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo do wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

14. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do postępowania uzupełniającego niniejsze procedury rekrutacji stosuje się odpowiednio.

17. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek uczęszcza na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury.

18. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sadu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone.


WOLNE MIEJSCA


DOKUMENTY:

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

HARMONOGRAM

KONTYNUACJA:

KONTYNUACJA DRUK-PDF

KONTYNUACJA ZGODA-PDF

KONTYNUACJA DRUK-EDYTOWALNY

KONTYNUACJA ZGODA-EDYTOWALNY

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

KARTA ZGŁOSZENIA-PDF

OŚWIADCZENIE-PDF

KARTA ZGŁOSZENIA-EDYTOWALNY

OŚWIADCZENIE-EDYTOWALNY

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

KARTA ZGŁOSZENIA-PDF

OŚWIADCZENIE-PDF

KARTA ZGŁOSZENIA-EDYTOWALNY

OŚWIADCZENIE-EDYTOWALNY

DOKUMENTY DODATKOWE:

(WYPEŁNIAMY DOPIERO PO PRZYJĘCIU KANDYDATA)

ZGODA-PDF

ZGODA-EDYTOWALNY

Skip to content