WYCIECZKI

REGULAMIN WSZYSTKICH WYCIECZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W CHEŁMIE

Poniżej regulaminu znajdują się przekierowania do pobrania i wypełnienia niezbędnych załączników

1. Uczestnicy zgłaszają się punktualnie o wyznaczonej godzinie.
2. Pakowanie bagaży oraz wsiadanie do środków transportu odbywa się pod opieką i nadzorem opiekunów.
3. W środkach transportu, po zajęciu miejsc zostaje sprawdzona lista obecności oraz przedstawienie opiekunów poszczególnych grup.
4. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).
5. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.
6. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń.
7. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych.
8. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.
9. W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnicy zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju.
10. Ewentualne wyjście na dyskotekę i powrót z niej odbywa się grupą, pod opieką opiekuna. Podczas trwania dyskoteki uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z niej.
11. Każdorazowe wyjście na plażę oraz kąpiel w akwenie (jeżeli taka możliwość zaistnieje) może nastąpić wyłącznie pod nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów, tylko na strzeżonym kąpielisku. Uczestnicy wycieczki, na plaży przebywają w miejscu wskazanym przez opiekuna.
12. Uczestnicy bez zgody i nadzoru opiekunów nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego.
13. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.
14. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych przez kierownika wycieczki.
15. Cisza nocna obowiązuje w godzinach wyznaczonych. Po godzinie 23.00 w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna.
16. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
17. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, bądź ważnego paszportu, a także stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik DRASTYCZNIE nie przygotowany do wycieczki może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki.
18. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.
19. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

Uczestnicy wycieczki oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym regulaminem wycieczek. Mają też obowiązek złożenia do kierownika wycieczki pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

Prosimy o pobranie i wypełnienie załączników.
Skip to content