FORMULARZ REKRUTACJI

!UWAGA!     Konieczne  jest wydrukowanie wniosku, własnoręczne podpisanie i dostarczenie do MDK

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA MDK

w roku szkolnym 2019 / 2020Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2014r. Poz.7) Art.153.ust.5 . ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017r. Poz.59 z późn. zm.) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz.2572 z późn.zm.) oraz podejmowanymi przez placówkę działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjnowychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie.
Skip to content