Regulamin III Chełmskiego Konkursu „Tradycyjna ozdoba choinkowa”

Regulamin III Chełmskiego Konkursu „Tradycyjna ozdoba choinkowa”

1. Organizatorzy:

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie
 • Urząd Miasta Chełm

2. Współorganizatorzy:

 • Super Tydzień Chełmski
 • Radio Bon Ton

3. Cele konkursu:

 • poznanie i kultywowanie tradycji obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia
 • rozbudzanie inwencji twórczej
 • integracja społeczności lokalnej
 • promocja dorobku kulturowego

4. Zadanie konkursowe:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne ozdoby choinkowe. Technika wykonania dowolna. Forma dowolna – dopuszczalne bombki, łańcuchy, figurki itp. (płaskie lub przestrzenne wykończone z każdej strony). Ozdoby mogą być wykonane z naturalnych materiałów typu: orzechy, szyszki, pestki owoców, ziarna zbóż, drewno, itp. Dopuszcza się folię, tkaninę, plastik, nici, koraliki, cekiny, itp. Ozdoby mogą być także wykonane na drutach albo szydełku.

Prace zgłoszone do konkursu:

 • powinny dać się powiesić na choince – posiadać odpowiedni zaczep, mocowanie
 • nie mogą być zbyt ciężkie
 • powinny być odporne na warunki atmosferyczne – będą ozdobą chełmskiej choinki na Pl. E. Łuczkowskiego

5. Warunki konkursu

 • Konkurs ma charakter amatorski, otwarty i dostępny dla wszystkich. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych znajdujących się na terenie miasta Chełm oraz osoby dorosłe.
 • Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 samodzielnie wykonane prace.
 • Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez Jury.
 • Najlepsze – zdaniem jurorów – prace zostaną nagrodzone (I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach). Ponadto jury zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody dodatkowej za najpiękniejszą ozdobę wykonaną z materiałów ekologicznych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi pracami zgłoszonymi na konkurs
 • Uczestnik zgadza się na nieodpłatne przekazanie wszelkich praw autorskich majątkowych i niemajątkowych do zgłoszonych prac

6. Ocena

Prace będą oceniane w sześciu kategoriach:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe, kl. I-III
 • szkoły podstawowe, kl. IV-VII
 • gimnazja
 • szkoły ponadgimnazjalne
 • dorośli

7. Miejsce i termin składania prac:

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem (załącznik do regulaminu) należy składać:

w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie,

ul. Pocztowa 41

w terminie do 12 grudnia 2018 r.

Prace powinny być oznaczone mocno przytwierdzoną metryczką zawierającą następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora
 • nazwę placówki, adres i klasę (w przypadku uczniów)
 • imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) i jego nr telefonu kontaktowego (w przypadku uczniów)
 • numer telefonu kontaktowego autora (w przypadku osób dorosłych)

8. Kryteria oceny prac:

 • nawiązanie do tradycji świątecznej
 • staranność wykonania
 • wrażenia artystyczne

9. Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi:

podczas Jarmarku Świątecznego

na Pl. E. Łuczkowskiego

O dokładnym terminie poinformujemy w osobnej informacji

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ustalenia zawarte w regulaminie.

10. Kontakt:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Pocztowa 41

22-100 Chełm

tel. 82 565 21 57

mail: mdk.chelm@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Zobacz także