REKRUTACJA NA ZAJĘCIA

Szanowni Państwo !

Na podstawie obowiązujacych przepisów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Młodzieżowym Domu Kutury w Chełmie przekazuję informację na temat zasad rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019.

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
w Chełmie

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ MDK W CHEŁMIE

1.Nabór uczestników jest prowadzony na wolne miejsca kół zainteresowań MDK. Ich ilość stanowi różnica pomiędzy ustalonymi z organem prowadzącym normami uczestników poszczególnych kół zainteresowań, a zebranymi w placówce deklaracjami dotychczasowych uczestników o kontynuacji uczestnictwa w kolejnym roku szkolnym.(Załącznik Nr 1) – dostępny poniżej

2.Pierwszeństwo w naborze na wolne miejsca w obrębie funkcjonujących w danym roku szkolnym kół zainteresowań mają mieszkańcy miasta Chełm.

3.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc dla kandydatów ubiegających się o przyjęcia na zajęcia rozwijające uzdolnienia, Dyrektor MDK organizuje badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.

4.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki punktów 2 i 3 niż miejsc, na które prowadzono nabór, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają jednakową wartość 5 pkt. za każde) stanowiąc I etap rekrutacji:

a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

5.Kandydaci po I etapie rekrutacji są przyjmowani na zajęcia zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów, od najwyższej do wyczerpania wolnych miejsc .

6.W przypadku pojawienia się większej grupy kandydatów o równorzędnych wynikach uzyskanych w I etapie rekrutacji aniżeli pozostała ilość wolnych miejsc , na II etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) rodzice kandydata są płatnikami podatku dochodowego w Mieście Chełm – 20 punktów,

b) dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623, 1650 i z 2014 r. poz. 559, 567, 959, 1198, 1443, 1644, 1652) – 15 punktów,

c) rodzina kandydata jest uczestnikiem Programu „Chełmska Karta 3+”– 10 punktów,

d) praca kandydata na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 8 punktów,

e) kandydat obojga rodziców pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/ studiujących w systemie stacjonarnym – 6 punktów.

7.Kandydaci zamieszkali poza miastem Chełm mogą zostać przyjęci na zajęcia gdy po przeprowadzonej rekrutacji dla mieszkańców miasta Chełm pozostały wolne miejsca .W takim przypadku dokonuje się naboru zgodnie z procedurą punktów 3-6.

8.Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego złożony do dyrektora placówki (Załącznik nr 2). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata poszczególnych kryteriów:

• punkt 4 b-g w postaci oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
• punkt 4a, punkt 4f oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
• punkt 6a Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Mieście Chełm przez rodziców kandydata (od każdego z rodziców);
• punkt 6b Oświadczenie rodziców kandydata o dochodzie na osobę w rodzinie (od każdego z rodziców);
• punkt 6c Kserokopia „Chełmskiej Karty 3+”;
• punkt 6d Zaświadczenie o pracy kandydata na rzecz środowiska szkolnego lub odbyciu wolontariatu;
• punkt 6e Dokument poświadczający zatrudnienie rodziców (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wypis z CEIDG lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.

9.Oświadczenia, o których mowa w punkcie 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

10.Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Prace komisji reguluje ustalony przez dyrektora harmonogram rekrutacji (Załącznik Nr 3) – dostępny poniżej.

11.Wyniki rekrutacji w postaci list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia w MDK oraz list osób przyjętych oraz osób nieprzyjętych na zajęcia MDK podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie placówki. Listy te zawierają adnotację o terminie jej podania do publicznej wiadomości.

12.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji, rodzicom kandydatów lub pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo do wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

13.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

14.Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15.Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

16.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do postępowania uzupełniającego niniejsze procedury rekrutacji stosuje się odpowiednio.

17.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek uczęszcza na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury .

18.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba Że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sadu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone.


 

I – Deklaracje kontynuacji uczestnictwa na wolne miejsca są do pobrania na stronie internmetowej MDK (w zakładce poniżej) lub w sekretariacie placówki.

Wypełnione karty składamy w sekretariacie MDK w godzinach od 8.00 do 15.00.

Ustala się następujące terminy składania deklaracji przez dotychczasowych wychowanków o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie na rok szkolny 2018/2019:

Od 15 maja 2018r. do 28 maja 2018 r.

Kartę deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie na rok szkolny 2018/2019r. stanowi poniższy załącznik

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Deklaracja kontynuacji uczestnictwa w zajęciach stałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie na rok 2018/2019

Karty zgłoszenia na wolne miejsca są do pobrania na stronie internetowej MDK
(w tej zakładce poniżej „Zasad Naboru Uczestników Zajęć MDK w Chełmie”)
lub w sekretariacie.
Wypełnione karty wraz z załącznikami składamy
w sekretariacie MDK w godzinach od 8.00 do 15.00

II – Karty zgłoszenia na wolne miejsca są do pobrania na stronie internetowej MDK (w zakładce poniżej) lub w sekretariacie.

Wypełnione karty wraz z załącznikami składamy w sekretariacie MDK

w godzinach od 8.00 do 15.00 od 01 do 20 czerwca 2018.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Karta zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018 / 2019

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji na zajęcia – harmonogram dostępny w poniższym załączniku:

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Harmonogram rekrutacji na zajęcia MDK w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019 !

 

test

Skip to content