REKRUTACJA – INFORMACJE

Szanowni Państwo !
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie przekazuję informację na temat zasad rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024.

                                                                                                                                                                            Joanna Wilkołaska
                                                                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                                                                                            Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie

Rekrutacja 2023/2024 WOLNE  MIEJSCA

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ MDK W CHEŁMIE

1. Nabór uczestników jest prowadzony na wolne miejsca kół zainteresowań MDK. Ich ilość stanowi różnica pomiędzy ustalonymi z organem prowadzącym normami uczestników poszczególnych kół zainteresowań, a zebranymi w placówce deklaracjami dotychczasowych uczestników o kontynuacji uczestnictwa w kolejnym roku szkolnym.

2. Pierwszeństwo w naborze na wolne miejsca w obrębie funkcjonujących w danym roku szkolnym kół zainteresowań mają mieszkańcy miasta Chełm.

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc dla kandydatów ubiegających się o przyjęcia na zajęcia rozwijające uzdolnienia, Dyrektor MDK organizuje badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki punktów 2 i 3 niż miejsc, na które prowadzono nabór, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają jednakową wartość 5 pkt. za każde) stanowiąc I etap rekrutacji:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

5. Kandydaci po I etapie rekrutacji są przyjmowani na zajęcia zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów, od najwyższej do wyczerpania wolnych miejsc.

6. W przypadku pojawienia się większej grupy kandydatów o równorzędnych wynikach uzyskanych w I etapie rekrutacji aniżeli pozostała ilość wolnych miejsc, na II etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Chełm – 30 punktów,

b) rodzina kandydata jest uczestnikiem Programu „Chełmska Karta 3+”– 12 punktów,

c) kandydat obojga rodziców pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/ pobieranie nauki w systemie dziennym  – 10 punktów.

7. Kandydaci zamieszkali poza miastem Chełm mogą zostać przyjęci na zajęcia gdy po przeprowadzonej rekrutacji dla mieszkańców miasta Chełm pozostały wolne miejsca. W takim przypadku dokonuje się naboru zgodnie z procedurą punktów 3-6.

8. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego złożony do dyrektora placówki.

Do wniosku dołącza się oświadczenie rodzica kandydata potwierdzające spełnianie przez kandydata poszczególnych kryteriów:

• punkt 6b Kserokopia „Chełmskiej Karty 3+”;

• punkt 6c Dokument poświadczający zatrudnienie rodziców (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

9. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

10. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Prace komisji reguluje ustalony przez dyrektora harmonogram rekrutacji. HARMONOGRAM REKRUTACJI

11. Wyniki rekrutacji w postaci list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia w MDK oraz list osób przyjętych oraz osób nieprzyjętych na zajęcia MDK podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie placówki. Listy te zawierają adnotację o terminie jej podania do publicznej wiadomości.

12. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji, rodzicom kandydatów lub pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo do wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

14. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do postępowania uzupełniającego niniejsze procedury rekrutacji stosuje się odpowiednio.

17. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek uczęszcza na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury.

18. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sadu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone.


DOKUMENTY:

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

HARMONOGRAM

KONTYNUACJA:

KONTYNUACJA DRUK

KONTYNUACJA ZGODA WIZERUNEK

KONTYNUACJA DRUK-EDYTOWALNY

KONTYNUACJA ZGODA WIZERUNEK-EDYTOWALNY

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – I ETAP REKRUTACJI

ZGODA-pdf

ZGODA-edytowalny

KARTA ZGŁOSZENIA-pdf

KARTA ZGŁOSZENIA-edytowalny

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE – II ETAP REKRUTACJI

 

 

Skip to content